Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – kierownik projektu

Kierownik Zakładu Historii Krajów Bałtyckich w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, w latach 2008-2012 pełnił funkcję rektora UMK. Zajmuje się historią średniowiecza, dziejami Kościoła w Polsce i Europie, a w ostatnich latach w sposób szczególny w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Opublikował ponad 180 prac naukowych, w tym w językach: niemieckim, angielskim i hiszpańskim. W jego dorobku znajduje się ponadto 14 książek. Do najważniejszych należą: "Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. Studium nad rekrutacją i drogami awansu" (1995), "Biskupstwa państwa krzyżackiego w Prusach XIII–XV w. Z dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa" (1999), "Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa" (2002), "Kościół w państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243-1525" (2006). Jest członkiem Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens z siedzibą w Wiedniu oraz członkiem korespondentem Historische Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung w Berlinie.

Pełna lista publikacji: http://www.zhkb.umk.pl/radziminski-publikacje.html


Prof. dr Mario Glauert (Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam)

Ur. 1969 w Berlinie. Studiował historię i germanistykę na Freie Universität w Berlinie. Od 2002 r. archiwista w Brandenburgischen Landeshauptarchiv w Poczdamie, od 2006 r. jako kierownik oddziału oraz zastępca dyrektora. Autor publikacji dotyczących historii Kościoła i kancelarii w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w średniowieczu. Mieszka z rodziną w Poczdamie.

Najważniejsze publikacje:

 1. Kirchen, Klöster und Spitäler zwischen Marienwerder und Rosenberg im Mittelalter. Ein Beitrag zur Sakraltopographie und Prosopographie des Niederklerus im Deutschordensland Preußen. In: Beiträge zur Geschichte Westpreußens 20/21 (2006/2008), S. 9-111.
 2. Die Verfassungsentwicklung der Kirche im Deutschordensland und im Herzogtum Preußen vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. In: Kirche und Welt in der Frühen Neuzeit im Preußenland. Hrsg. v. Bernhart Jähnig und Jochen D. Range (Tagungsberichte der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, 22), Marburg 2007, S. 63-88.
 3. Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527), Toruń 2004 (Prussia Sacra, 1).
 4. Die Bindung des Domkapitels von Riga an die Regel des Deutschen Ordens (1394-1451). In: Die Domkapitel des Deutschen Ordens in Preußen und Livland. Hrsg. v. Radosław Biskup und Mario Glauert (Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 16), Münster 2004, S. 269-316.
 5. Die Bischofswahlen in den altpreußischen Bistümern Kulm, Pomesanien, Ermland und Samland im 14. Jahrhundert. In: Römische Quartalschrift 94 (1999), S. 82-130.

Dr Radosław Biskup (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ur. 1976 w Malborku; od 2005 r. adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Bałtyckich Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Lanckorońskich; autor publikacji poświęconych dziejom Kościoła południowo-wschodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego w średniowieczu.

Najważniejsze publikacje:

 1. Działalność osadnicza biskupów i kapituły sambijskiej do końca XIV wieku. Relacje między zakonem krzyżackim a duchowieństwem sambijskim, „Zapiski Historyczne” 67 (2002), z. 3-4, s. 25-59.
 2. Pisarze i notariusze biskupów sambijskich w XV w. (do 1525 r.), [w:] Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku, red. Janusz Trupinda, Malbork 2005, s.7-31.
 3. Das Domkapitel von Samland 1285-1525, Thorn 2007 (Prussia Sacra, Bd. 2).
 4. Das Domkapitel von Samland in Königsberg (13.-16. Jahrhundert). Bemerkungen über den Einfluß einer kirchlichen Institution auf das Stadtleben, [w:] 750 Jahre Königsberg, hg. Bernhart Jähnig, Marburg 2008, s. 63-88.
 5. Bistümer im Deutschordensstaat in Preußen (bis 1525), [w:] Cura animarum. Seelsorge im Deutschordensland in Preussen, hg. Stefan Samerski, Köln/Weimar/Wien 2013, s. 58-73 (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutchlands Bd. 45).

Dr Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk teologicznych i doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach 1999-2011 pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik Polskiej Misji Historycznej w Getyndze (2001-2009). Obecnie zatrudniony na stanowisku docenta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, wybrany na rektora tejże uczelni na kadencję 2012-1016. Główne zainteresowania badawcze: mediewistyka, historia Kościoła, dzieje doktryny chrześcijańskiej, historia prawa kościelnego, dzieje Mazowsza.

Najważniejsze publikacje:

 1. L. Zygner, Historia parafii mławskiej, Toruń 1995.
 2. L. Zygner, Biskupa Adolfa Piotra Szelążka koncepcja teologii (studium historyczno-teologiczne), Toruń 1998.
 3. Mława – miasto pogranicza, Ciechanów 2001.
 4. N. Kruppa, L. Zygner, Partikularsynoden im späten Mittelalter, Göttingen 2006.
 5. R. Sajkowski, L. Zygner, Mazowsze Północne i jego sąsiedzi od średniowiecza do czasów współczesnych, Ciechanów 2009.

Kamila Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Doktorantka w Zakładzie Historii Krajów Bałykickich UMK. Prace doktorską piszę na temat postylli Macieja z Legnicy, Parva postilla epistolarum dominicalium hiemalium, na podstawie rękopisu datowanego na 1403 r. ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą nauczania kaznodziejskiego i religijności epoki średniowiecza oraz wykorzystania metod antropologii historycznej w badaniach historycznych. Stypendystka Polskiej Misji Historycznej (2010, 2012).

Najważniejsze publikacje:

 1. Człowiek średniowiecza w obliczu strachu. Kilka uwag na pograniczu historii i antropologii, „Człowiek a tożsamość”. Roczniki Naukowe Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, 2 (2010), s. 32-42.
 2. Strach jako narzędzie perswazji. Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza, [w:] Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich, pod red. A. Radzimińskiego, R. Biskupa, Toruń 2012 (przyjęte do druku).
 3. The moment of death – a time of fear or of hope: ‘eschatology’ in the light of mediaeval preaching [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. Mühle, A. Radzimiński, Toruń 2012

Radosław Krajniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Historyk, doktorant na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich (2012 r.) i Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (2013 r.). Realizuje indywidualny grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) poświęcony duchowieństwu warmińskiemu w okresie średniowiecza. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Towarzystwa Miłośników Torunia. Autor kilkunastu publikacji naukowych. W druku znajduje się jego pierwsza książka pt. „Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na karierach duchowieństwa z obszaru państwa zakonu krzyżackiego w Prusach i Inflant, notariacie publicznym, otoczeniu biskupów pruskich i itinerariach duchowieństwa średniowiecznego. W ramach grantu „Parafie w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1243-1525” opracowuje parafie diecezji chełmińskiej i warmińskiej.

Najważniejsze publikacje:

 1. Prepozyci krzyżackiej kapituły katedralnej w Chełmży w latach 1266-1457, „Zapiski Historyczne” 75: 2010, z. 3, s. 7-37.
 2. Kilka uwag o wykazach oficjałów i otoczeniu biskupów pruskich w średniowieczu na marginesie pracy Marca Jarzebowskiego, „Zapiski Historyczne” 75: 2010, z. 3, s. 131-142.
 3. Imiona przedstawicieli duchowieństwa pruskich kapituł katedralnych w średniowieczu. Próba wykorzystania materiału onomastycznego do badań nad kultem świętych, „Komunikaty Mazursko – Warmińskie” 2011, nr 1, s. 79-89.
 4. Torunianie w składzie kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 18: 2011, s. 17-41.
 5. Einige Anmerkungen zu den Offizialenverzeichnissen und zur Umgebung der preuβischen Bischöfe im Mittelalter in der Arbeit von Marc Jarzebowski, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands“ 56: 2012, s. 98-108.

Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ur. 1987. Doktorant historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu; w roku akademickim 2010/2011 stypendysta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe; zdobywca I Nagrody w XX konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej (2012 r.); stypendysta Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (2013 r.). W ramach indywidualnego grantu Narodowego Centrum Nauki realizuje projekt „Duchowni w społeczeństwie miejskim średniowiecznych Prus” (nr 2012/05/N/HS3/01953). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół średniowiecznego społeczeństwa i duchowieństwa miejskiego. Interesuje się także recepcją wieków średnich we współczesnej kulturze oraz metodologią historii.

Najważniejsze publikacje:

 1. Jan Marienau biskup chełmiński (1416-1457), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3, 2011, s. 501-519.
 2. Prepozyci toruńskiego kościoła i szpitala św. Jerzego w średniowieczu, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 2, 2012, s. 349-361.
 3. Lokacja Sierpca na tle sieci miejskiej XIV-wiecznego Mazowsza, „Notatki Płockie”, nr 2, 2012, s. 10-13.
 4. Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu. Studium prozopograficzne, Toruń 2012.
 5. Kler diecezjalny w społeczeństwie średniowiecznego Torunia – przyczynek do badań nad funkcjonowaniem duchowieństwa miejskiego epoki, [w:] Kościół i duchowieństwo w średniowiecznej Polsce i na obszarach sąsiednich, pod red. A. Radzimińskiego, R. Biskupa, (przyjęte do druku).